Werkwijze

  • Aanmelding

Na aanmelding van uw kind maken we een afspraak voor een intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld  om met elkaar kennis te maken en samen vast te stellen op welk vlak er hulp moet worden geboden. Informatie als een rapport of toetsgegevens van school zijn hierbij nodig.

  • Onderzoek

Naast de gegevens die bekend zijn vanuit school en die besproken zijn tijdens de intake, kan het nodig zijn om nog verder onderzoek te doen om vervolgens tot het opstellen van een goed aansluitend handelingsplan te kunnen komen. Dit kan bestaan uit het afnemen van een toets, een gesprekje met uw kind of een observatie in de klas.

  • Handelingsplan

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is, wat het doel is en op welke manier we dit doel proberen te bereiken. Zowel het verslag als het handelingsplan worden besproken tijdens een gesprek. Een handelingsplan is voor 10 weken.

  • Begeleiding

De begeleiding vindt op dinsdag, woensdag middag of vrijdag ochtend plaats. Dit kan zowel in de praktijk als op locatie. Als het op locatie is, dan betekent dit dat de ouders dit zelf moeten afstemmen met de school of dit mogelijk is. De begeleiding kan gedurende 30-45-60 minuten per keer en is wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma´s. In overleg krijgt uw kind ook huiswerk mee en houden we door middel van een logboek via de e-mail contact met elkaar. De school wordt met uw toestemming op de hoogte gehouden van de behandeling.

  • Evaluatie

Na 10 weken is er een evaluatie en wordt het resultaat van de begeleiding besproken. Ook wordt er dan gekeken of de behandeling wordt vervolgd of kan worden afgesloten.

Bij kinderen met een leerstoornis, zoals bijvoorbeeld dyslexie (ernstige lees/spellingsproblemen) of dyscalculie (ernstige rekenproblemen), duurt de behandeling vaak langer. Ook dan worden handelingsplannen steeds voor 10 weken opgesteld en geëvalueerd.